مجازات همجنسگرایی در ایران و هم جنس بازی ، مجازات لواط و بچه بازی ،حکم لز


 هم جنس گرایی افراد مذکر ۳۱تا۷۴ ضربه شلاق تعزیری در پی خواهد داشت؟

✅طبق ماده ۲۳۷ ق.م.ا
همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.