عفو خصوصی به پیشنھاد رییس قوه قضاییه و توسط مقام رھبری -1 اعطا می شود عفو خصوصی فقط شامل حال محکومان می شود و نه متھمان-2 بنابراین در خصوص آنھا قرار موقوفی اجرای مجازات صادر می شود - عفو خصوصی فقط نسبت به شخصی که مورد عفو قرار گرفته -3 اعمال می شود بنابراین شامل حال شریک یا معاون جرم نمی شود مگر آنکه آنھا نیز مورد عفو قرار بگیرد(عفو عمومی شامل حال جرم می شود پس ھمه را نجات می دھد عفو خصوصی در مورد مجازات تکمیلی قابل اعمال نیست مگر آنکه-4 در فرمان عفو تصریح شده باشد عفو خصوصی مجازات تبعی را زایل نمی کند-5 عفو خصوصی ھیچ اثری در پرداخت دیه و جبران خسارت ندارد ( -6 ( اما در جزای نقدی تاثیر دارد زیرا جزای نقدی مجازات است

عفو خصوصی از موارد موقوفی اجرای مجازات است -7 حدود نیز می توانند تحت شرایطی مشمول عفو خصوصی قرار گیرند (- .تبصره 2 ماده ی 278(زیرا توبه از جھات عفو خصوصی است