سوء رفتار زوج به ھر نوع رفتاری گفته می شود که می تواند ادامه زندگی مشترک را برای زوجه با دشواری روبه رو ساخته و دوام زندگی را به خطر اندازد؛ برای ھمین ھم قانونگذار ترتیباتی را پیش بینی کرده است که ھم حقوق زوجه حفظ شود و ھم زوج مکلف به حسن معاشرت در .زندگی مشترک شود در صورت سوء رفتار زوج نسبت به زوجه، وی می تواند درخواست سکونت در مسکن جداگانه از زوج داشته باشد. ھمانطور که ماده 1115 قانون مدنی نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده است که اگر بودن زن با شوھر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوھر نخواھد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عھده شوھر خواھد .بود.اگر خانمی هستید که در اصفهان زندگی میکنید و مورد بد رفتاری شوهر خود قرار گرفته اید به کمک یک وکیل طلاق در اصفهان از حقوق خود دفاع کنید