اگر شما قصد خرید آپارتمان به صورت پیش فروش را دارید؛ لازم :است ھنگام تنظیم قرار داد به نکات ذیل توجه نمایید

ھنگام تنظیم قرارداد مدارک فروشنده از جمله سند مالکیت، قرارداد ساخت و مشارکت و نحوه تقسیم ملک بین مالک و سازنده، وکالتنامه .ای که مالک به سازنده داده است را به دقت بررسی نمایید مشخصات آپارتمان به طور دقیق ذکر شود از جمله مساحت، طبقه، واحد و شماره ثبت ملک اصلی . لازم به ذکر است که اگر مساحت در ھنگام تنظیم قرارداد دقیقاً مشخص نیست؛ سعی کنید که متراژ کمتری را در مبایعه نامه ذکر کنید تا چنانچه بعدا براساس صورتمجلس تفکیکی مساحت بیشتر از متراژ مشخص شده در قرارداد شد، فروشنده مابه التفاوت را از شما مطالبه .کند

تمام ملحقات ملک از جمله اشتراک برق، آب، تلفن، گاز، انباری، پارکینگ و... و تمام مشخصات معماری از جمله نوع مصالح، سیستم .گرمایشی و سرمایشی، قسمت ھای مشترک،... دقیقا ذکر شود (تمام توابع، ملحقات و مشاعات به طور دقیق تعیین و تکلیف گردد )

خواندن این مطلب هم میتواند برای شما مفید باشد : تعویض سند فروشنده در زمان انتقال قسمتی از ملک