آیا تعویض سند فروشنده در زمان انتقال قسمتی از ملک ضرورت دارد یا خیر؟ بموجب تبصره ذیل ماده 10 دستور العمل صدور اسناد مالکیت کاداستری (تک برگ) در رابطه با انتقال قسمتی از ملک ،تعویض سند فروشنده ضرورتی نداشته و فروشنده میتواند در زمانھای مختلف تا وقتی که امکان درج انتقال در ستون نقل وا نتقال وجود دارد نسبت به انتقال جزءی از ملک در دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید وسند فروشنده پس از پر شدن ستون نقل وانتقال برای انتقال بعدی صادق نبوده و ملک میبایست جھت تعویض به اداره ثبت مراجعه نماید.دفاتر اسناد رسمی در زمان انتقال قطعی جز ء یا کل ملک ، مھری را در ظھر سند مالکیت درج مینمایند که در انتھای آن عبارت "این سند برای نقل وانتقال بعدی فاقد اعتبار است" آورده شده، لازم به ذکر است این عبارت برای انتقال کل سھم فروشنده صادق بوده و برای انتقال جزء سھام مطابق تبصره /.ذیل ماده 10 عمل خواھد شد

مطلبی درباره حدود ملک که شاید برای شما مفید باشد :  تحدید حدود املاک چیست؟