برای استرداد جھیزيه لازم است دادخواستی تحت عنوان استرداد جھیزيه با رعايت قانون آئین دادرسی مدنی و به انضمام لیست سیاھه ای تنظیم و به امضای زوج رسیده است و تصوير برابر با اصل آن را ضمیمه دادخواست نموده و با تنظیم لیستی که به امضاء شھود رسیده و مدارک .مثبت زوجیت به دادگاه خانواده محل سکونت زوج ارائه نمائید می توانید دردادخواست خود دستور موقت يا قرار تأمین خواسته را نیزاضافه نمايید تا به دستور دادگاه جھیزيه به صورت موقت به يک نفر حافظ امین تا تعیین تکلیف سپرده شود و پس ازرسیدگی حکم به استرداد صادر شود البته صدور دستور موقت يا تأمین خواسته منوط به سپردن خسارت احتمالی تا 20 درصد قیمت جھیزيه در حساب دادگستری .است که پس از قطعیت حکم مسترد می گردد

 اگر پرونده مربوط به طلاق و پس گرفتن جهزیه مربوط به شهر اصفهان است میتوانید با وکیل طلاق در اصفهان تماس بگیرید.تلفن: 09134744185 بهتر است امور مربوط به طلاق را به وکیل متخصص مربوطه بسپارید تا ایشان با توجه به تخصصی که دارد با سرعت بیشتری شما را در پرونده حقوقی به موفقیت برساند.