بعد از انتشار اولین آگھی نوبتی املاک، انتشار آگھی تحديد حدود ."عمومی" امکان پذير می باشد تقاضای تحدید حدود "اختصاصی" ھم با ھزینه شخصی متقاضی .امکانپذیر است فاصله بین روز انتشار آگھی تحديدی و روز تحديد حدود کمتر از 20 روز و .بیشتر از 60 روز نباشد تحدید حدود املاک به معنی معین کردن اندازه و حدود اربعه زمین مورد ثبت است؛ چرا که حد به معنی کنار و کناره،ضلع،اندازه و حد فاصل میان دو چیز می باشد و تحدید نیز به معنی حد چیزی را معین کردن می باشد.

برای تحدید حدود املاک، بعد از تقاضای ثبت ملک،تقاضاکنندگان .ثبت و مجاورین برای روز تعیین حدود،به وسیله اعلان احضار می شوند این اعلان لااقل ٢٠ روز قبل از تحدید حدود،یک مرتبه در جراید منتشر می شود.اگر تقاضاکننده؛خود یا نماینده اش،در موقع تحدید حدود،حاضر نباشد، ملک مورد تقاضا با حدود اظھارشده از طرف مجاورین تحدید .خواھد شد ھرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نشوند و به این جھت،حدود ملک تعیین نگردد،اعلان تحدید حدود نسبت به آن ملک تجدید می شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین ھیچ یک حاضر نشوند و تحدید .به عمل نیاید،حق الثبت ملک دو برابر می شود ھر گاه حدود مجاورین از نظر عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد،تحدید حدود بدون انتشار آگھی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواھد آمد و در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شھرداری یا حریم قانونی آنھا باشد،تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان ھای ذیربط به عمل خواھد آمد و عدم حضور نماینده .مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواھد شد

اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض به عملیات ثبتی، ظرف 30 روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدید .حدود از سوی مجاورین و ھمسایگان ملک قابل پذیرش خواھد بود اعتراض به عملیات ثبتی به اداره ثبت اسناد و املاک تقدیم می شود و توسط رییس اداره ثبت اسناد به دادگاه صالح، جھت رسیدگی ارسال می شود.

اگر در اصفهان در زمینه تحدید حدود ملکی مشاوره حقوقی خواستید با وکیل ملکی در اصفهان تماس بگیرید تلفن: 09134744185.