عباراتی که در این مطب به آن پرداخته میشود: مجازات چک برگشتی ، مجازات چک برگشتی حقوقی ،حکم جلب چک برگشتی،حکم جلب چک حقوقی،آیا چک برگشتی زندان دارد؟،قانون جدید مجازات چک برگشتی

آیا میدانید مجازات چک برگشتی چیست؟ کسانیکه در باجه بانک ھا منتظر وصول چک ھستند، وقتی به آنھا گفته می شود حساب صاحب چک خالی است احساس می کنند، دیگر راھی برای رسیدن به پولشان وجود ندارد در حالی که اگر از قوانین .موجود آگاھی داشته باشید، می توانید به پولتان برسید درخصوص مجازات چک ھای برگشتی که مشمول تعقیب کیفری :ھستند، ماده ٧ قانون صدور چک اصلاحی سال ٨٢ می گوید الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ١٠ میلیون ریال باشد، به .حبس تا حداکثر ۶ ماه محکوم خواھد شد ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ١٠ میلیون ریال تا ۵٠ میلیون ریال .باشد، از ۶ ماه تا یک سال حبس محکوم خواھد شد ج) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۵٠ میلیون ریال بیشتر باشد، به حبس از یک سال تا ٢ سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال محکوم خواھد داشت. ھمچنین ماده ١٠ قانون چک اعلام می دارد که ھر کسی با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، چک صادر نماید .به حداکثر مجازات مندرج در ماده (٧ (محکوم می شود