در این قسمت در مورد نفقه کودک که والدینی حق ان را بر عھده دارند باید پرداخت کنند و نباید نادیده گرفته شود ، در رابطه با ارتباط والدین و فرزندان به دلیل اینکه یکی از وظایف والدین نسبت به فرزندان حفظ و نگھداری آنھاست بر اساس ماده ١١۶٨ قانون مدنی حضانت و نگھداری از فرزندان حق و تکلیف والدین معرفی شده و از آنجایی که پدر سرپرست خانواده محسوب می شود، ھزینه ھای نگھداری از فرزندان .نیز برعھده وی گذارده شده است ھمچنین در صورتی که خانواده ای از داشتن پدر محروم باشد یا پدر (سرپرست خانواده) از پرداخت این ھزینه ھا عاجز باشد این حق از بین نرفته و طبق ماده ١٩٩٩ قانون مدنی: «پرداخت و تامین نفقه اولاد به عھده پدر بوده و در صورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه به عھده پدربزرگ خواھد بود و در صورتی که جد پدری ھم زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد، تامین ھزینه ھا به عھده مادر خواھد بود و در صورتی که مادر ھم نباشد یا خودش مشکلات معیشتی داشته باشد به عھده اجداد پدری و اجداد مادر یعنی مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواھد بود».

بنابراین نفقه فرزندان به ترتیب ابتدا به عھده پدر، سپس پدر بزرگ پدری، بعد از آن مادر سپس مادربزرگ پدری و در نھایت مادربزرگ و پدربزرگ مادری .است نکته دیگری که باید به آن توجه داشت در رابطه با سن فرزندان برای دریافت نفقه است.

در شرع مقدس و قانون سن معینی برای نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده است. اما براساس عرف، تا زمانی که اولاد دارای شغل و در آمد مشخص نباشد پدر نسبت به پرداخت نفقه مسئولیت دارد. البته عده ای دیگر معتقدند دختران تا زمان ازدواج و پسران تا سن ١٨ سالگی و یا تا زمانی که در خانه پدر خود تحصیل می کنند می توانند نفقه دریافت کنند، که در صورت طرح دعوی در دادگاه .این موضوع بستگی به نظر قاضی و نوع پرونده دارد با توجه به ماده ذکر شده نفقه فرزندان از مسئولیت ھای مالی است که قانون برعھده پدر گذاشته است. حال اگر پدری با وجود تمکن مالی از پرداخت نفقه فرزندان خود سر باز زند، فرزندان می توانند از پدر خود در دادگاه طرح دعوی کنند و اگر چنانچه پدر بازھم از پرداخت نفقه خودداری کند دادگاه می تواند وی را مجبور به انجام این کار می کند.چراکه براساس ماده ۶۴٢ قانون مجازات اسلامی: «ھرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندھد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از ٣ ماه و یک روز تا .«۵ ماه حبس محکوم می کند از این رو با توجه به این که فرزندان از اشخاص «واجب النفقه» محسوب می شوند، دادگاه می تواند پدرانی که در انجام وظائف حقوقی خود در قبال فرزندان کوتاھی می کنند را محکوم و یا اینکه .اموالی که از مستثنیات دین نباشد را توقیف کند البته باید توجه داشت مجازات حبسی که در ماده ۶۴٢ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است بیشتر نقش بازدارندگی دارد .تا شخص را وادار کند به تعھدات مالی خود پایبند باشد حال اگر فرزندی از پدر خود در دادگاه شکایت کرد و پدر پذیرفت تا نفقه فرزند را به او بدھد در رابطه با تعیین میزان نفقه دو راه حل وجود دارد یا اینکه پدر و فرزند باھم به توافق می رسند و یا اینکه تعیین میزان نفقه برعھده کارشناس است.

کارشناس معمولا با توجه به وضعیت اجتماعی پدر (ھرچه قدر وضع اجتماعی پدر بھتر باشد بالتبع میزان نفقه بیشتر خواھد بود) و نیازھای فرزند میزان نفقه را مشخص می کند .که پدر موظف به پرداخت آن است در مورد فرزند نامشروع حکم نفقه دادن به چه صورت است : در رابطه با نفقه فرزند باید به آن اشاره کرد این است که پرداخت نفقه از سوی پدر به فرزندی که از راه نامشروع به دنیا آمده نیز ضروری است. بر این اساس اگر چنانچه فرزندی دارای شناسنامه بوده و پدر وی .مشخص باشد، پدر موظف است نفقه وی را بدھد.اگر با مشکل پرداخت نفقه مواجه شده اید میتوانید با وکیل نفقه در اصفهان تماس بگیرید و مشاوره حقوقی دریافت کنید.