مجازات جعل اسناد عادی و مجازات جعل یا تزویر اسناد یا نوشته ھای غیر رسمی طبق ماده ۵٣۶ ق.م.ا ھر کس در اسناد یا نوشته ھای غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنھا را مورد استفاده قرار دھد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال .جزای نقدی محکوم خواھد شد. اگر با مورد جعل اسناد عادی روبرو شده و متضرر شده اید با وکیل جعل اسناد در اصفهان با شماره  تلفن: 09134744185 تماس بگیرید

احکام جعل ھم در مقررات آیین دادرسی و ھم در مقررات کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مورخ 1375/3/2 آمده است. مواد 219 الی 222 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص جعل حقوقی .می باشد ھر یک از طرفین که سند رسمی یا عادی، علیه او ابراز شده (خواه سند منتسب به او یا دیگری باشد) و بخواھد نسبت به اصالت آن تعرض .نماید، می تواند این امر را در قالب ادعای جعل نیز مطرح کند زیرا ادعای جعل ھم نسبت به اسناد رسمی و ھم نسبت به اسناد .عادی شنیده می شود :مفھوم جعل و شیوه طرح ادعا جعل کردن در لغت از جمله به معنای دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قرار دادن و ایجاد کردن آمده است. این اصطلاح در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده اما در حقوق کیفری به جعل مادی و .مفادی (معنوی) تقسیم می شود بنابراین طرفی که سند علیه او ابراز گردیده، ادعا می نماید که یکی از اعمالی که طبق قانون جعل (مادی و مفادی) شمرده می شود، در سند صورت گرفته است. البته تعرض به اصالت سند در قالب ادعای جعل باید با به کارگیری ھمین اصطلاح «جعل» مطرح شود تا قابل رسیدگی باشد و واژه ھایی از قبیل سند ساختگی است و یا امضا .نقاشی شده است، به تنھایی کافی نیست

از سوی دیگر ھرگاه مدعی جعل تنھا بخشی از سند را مجعول .بداند، باید آن را مشخص نماید