حضانت فرزند بعد از ازدواج مادر ، تکلیف مادری که حضانت فرزند را دارد ازدواج کند چیست ؟شرایط حضانت فرزند توسط مادر ، دادخواست حضانت فرزند توسط مادر ،حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر ، حق حضانت فرزند بعد از ازدواج مجدد

بر اساس اصلاحیه قانون مدنی ، کودکانی که والدین آنھا با ھم زندگی نمی کنند اعم از دختر و پسر ، تا سن 7 سالگی مادر نسبت به پدر در اولویت قرار دارد. سابق بر اصلاحیه فوق ، مادر تا دو سالگی برای حضانت کودک در اولویت بود اما با اصلاح قانون مدت اولویت مادر تا 7 سالگی کودکان افزایش یافته است. پس ازاین سن دختران تا 9 سالگی و پسران تا 15 سالگی ، تحت حضانت پدر قرار خواھند گرفت. پس از سن بلوغ یعنی دختران در 9 سالگی و پسران در 15 سالگی ، به طور کامل حق خواھند داشت که انتخاب نمایند با کدام یک از والدین تمایل .دارند که زندگی کنند موردی که می بایست به آن اشاره شود آن است که اگر مادر در مدتی که حضانت کودک با اوست مبتلا به جنون شود یا ازدواج مجدد نماید ، حق حضانت با پدر خواھد بود. اما اگر حضانت از طریق توافق میان زوجین به مادر واگذار شده باشد ، صرف ازدواج مجدد مادر ، حق حضانت .او را نسبت به کودک از بین نخواھد رفت