اگر مستاجر اجاره را پرداخت نکند ، چگونه با مستأجری که اجاره را پرداخت نمی کند، میتوان برخورد کرد؟ عدم پرداخت اجاره بها توسط مستاجر ،شکایت از مستاجر عدم پرداخت اجاره، ندادن اجاره توسط مستاجر،اگر مستاجر کرایه ندهد،حکم تخلیه فوری مستاجر،

طبق بند ٩ ماده ١۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ١٣۵۶ ،موجر می تواند حسب مورد صدورحکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه .درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره، دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می نماید و این حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل، تخلیه خواھد شد: «در صورتی که مستأجر در مھلت مقرر در ماده ۶ این قانون ازپرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطاردفترخانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظھارنامه (در موردی که اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه ای در بین نباشد) ظرف ده روزقسط یا اقساط عقب افتاده را .نپردازد در این مورد اگر اجاره نامه رسمی باشد موجر می تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بھا را درخواست نماید.» ھر گاه پس از صدور اجرائیه، مستأجر اجاره آپارتمان عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می کند، ولی موجر می تواند به استناد تخلف مستأجر از پرداخت اجاره بھا از دادگاه درخواست تخلیه عین .مستأجر را بنماید ھر گاه اجاره نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می تواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره بھا به دادگاه مراجعه .کند