آیا می توان اموال شخص فوت شده را بدون اطلاع یکی از وراث فروخت؟ اگر مردی فوت شود بچه ھای آن مرد میتوانند با مدارک جعلی مادربزرگ خودشان را فوت شده اعلام کنند که سھم نبرد؟ :پاسخ مطابق ماده 583 قانون مدنی، ھريك ازشركاء می تواند بدون رضايت .شركاء ديگرسھم خودرا جزءا يا كلا به شخص ثالثی منتقل كند این در حالی است که مطابق ماده 581 از ھمان قانون، تصرفات ھريك ازشركاءدرصورتي كه بدون اذن ياخارج ازحدود اذن باشدفضولي بوده وتابع مقررات معاملات فضولي خواھدبود. لکن مطابق ماده 582 از ھمان قانون، شريكي كه بدون اذن يا در خارج ازحدود اذن تصرف دراموال شركت .نمايد ضامن است اما در رابطه با قسمت دوم پرسش این عمل جرم بوده و دارای مجازات خواھد