تفاوت بین دستور تخلیه و حکم تخلیه / دستور تخلیه زمانی صادر می گردد که رابطه موجر و مستأجر طبق قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣٧٦باشد و شرایط آن قانون در اجاره نامه تنظیمی رعایت شده باشد از جمله امضا دو شاھد در ذيل قرارداد اجاره املاك مسكوني ، كه قاضي شوراي حل اختلاف با صدور دستور به مرجع انتظامي محل ظرف يكھفته اقدام به تخلیه ملك مسكوني مینمايند ولی حکم تخلیه زمانی صادر می گردد که بنا به ھر دلیلی نتوان به استناد قانون روابط موجر و مستأجر موصوف دستور تخلیه را صادر کردو .نیاز به دادرسي داشته باشد و نھايتا حكم صادر گردد