صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی / با این که قانون حمایت خانواده در ماده ۴ مقرر کرده که رسیدگی به دعاوی مربوط به جھیزیه، مھریه و نفقه در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد اما دعاوی مربوط به مھریه، جھیزیه و نفقه در صورت وجود دو شرط :زیر در شورای حل اختلاف باید مطرح شود در صورتی که مبلغ مھریه، نفقه و جھیزیه تا ٢٠ میلیون تومان باشد. برای مثال اگر خانمی بخواھد مھریه خود را از ھمسرش مطالبه کند و مبلغ مھریه تا ٢٠ میلیون تومان باشد، باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند اما در مواردی که مبلغ مھریه بیش از ٢٠ میلیون تومان است، باید به .دادگاه خانواده مراجعه کند در صورتی که پیش از طرح دعاوی مربوط به جھیزیه، نفقه و مھریه ی تا ٢٠ میلیون تومان، دعوای طلاق مطرح نشده باشد چون طلاق از اموری است که در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. اگر دادگاه خانواده حکم طلاق را صادر کند، در ھمین حکم تکلیف جھیزیه، مھریه و نفقه را ھم .مشخص می کند و دیگر نیازی به رسیدگی شورای حل اختلاف نی