قانون چک شخص فوت شده،اگر صاحب چک فوت کند تکلیف چیست؟سرنوشت چک پس از فوت صاحب چک،وصول چک فرد فوت شده،قانون چک صاحب مرده،اگر صاحب چک بمیرد،قانون چک متوفی،مطالبه وجه چک از وراث،فوت دارنده چک،

 ھنگامی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک .را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند طبق قانون، چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده، کل یا قسمتی از وجھی را که در نزد بانک (محال علیه) دارد به دیگری واگذار می کند. چک سندی است تجاری که قانون گذار جھت تسریع امور تجاری، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته و طبق قانون چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و یا با امضاء پشت یا ظھر آن به دیگری منتقل شود. اما ھنگامی که صادرکننده چک با خط  کشیدن عبارت «به حواله کرد» در متن آن، پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده، سلب می کند و دریافت کننده ھم با پذیرش چک موافقت خود را اعلام می کند.

در نتیجه به نظر می رسد که شخصیت و خود دارنده چک برای صادر کننده مھم بوده و بدین طریق نخواسته است وجه چک مزبور توسط شخص دیگری وصول و یا دریافت شود، لذا در صورتی که این گونه چک ھا به دیگری منتقل شود، بانک می تواند از پرداخت وجه آن به غیر استنکاف ورزد. ھرچند عده ای معتقد ھستند چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری محسوب شده و به صرف امضاء و ظھرنویسی اشخاص قابل نقل و انتقال است. چنانچه صادر کننده چک فوت کند، بانک می تواند قبل از حصروراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند، چرا که این تصمیم در زمان حیات وی اتخاذ شده است. این امر در مواردی ھم که چک مدت دار بوده و تاریخ سر رسید آن بعد از فوت صادر کننده است، مصداق دارد. مطابق ماده ٢٣١ قانون امور حسبی بدھی ھای مدت دار (موجل) متوفی بعد از فوت او حال و بروز می شود، لذا در این حالت ھم، چون چک در زمان حیات متوفی صادر شده، با مرگ او بدھی مدت دار او حال می شود و بانک باید قبل از تاریخ سررسید وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند. از طرفی ھم به موجب ماده ٣١١ قانون تجارت، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و بانک ھا باید با داشتن موجودی در حساب متوفی، وجه چک را پرداخت کنند./