: افشای اسرار بیماران چند نوع مسئولیت کیفری، انتظامی و مدنی ممکن است برای پزشکان و کادر درمانی وجود داشته باشد. در ماده 4 آیین نامه انتظامی سازمان نظام پزشکی، افشای اسرار بیماران تخلف است و مطابق ماده 14 این آیین نامه، پزشک به صورت کتبی توبیخ می شود و در صورت تکرار، محرومیت از 3 ماه تا یک سال از اشتغال را به .ھمراه دارد