مجازات صدور چک بلامحل چیست؟

چک از جرائم قابل گذشت است لذا شاکی در هر مرحله از دادرسی اگر رضایت و گذشت خود را اعلام نماید، مرجع قضائی به استناد بند الف ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفري قرار موقوفی تعقیب صادر مینماید و اگر حکم قطعی صادر شده باشد و جزاي نقدي در حکم پیشبینی شده باشد و شاکی بخواهد رضایت دهد متخلف به یک سوم جزاي نقدي در حکم و به دستور دادستان به خزانه دولت واریز میشود. به استناد مادهي 2 قانون صدور چک، چک جزء اسناد عادي لازم الاجرا است و در حکم اسناد رسمی محسوب نمیشود از طرفی جعل آن هم در حکم اسناد رسمی نیست اینکه واژه چک بلامحل را استعمال میکنیم منظور همان چک پرداخت نشدنی است

: به استناد ماده 7 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1382

چنانچه مبلغ مندرج در متن چک: از ده میلیون ریال کمتر باشد مرتکب به حبس تا حداکثر 6 ماه محکوم خواهد شد. چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد مرتکب از 6 ماه تا یکسال حبس محکوم خواهد شد.

چنانچه مبلغ مندرج در متن چک: از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد مرتکب به حبس از یک تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد.

هر گاه کسی چند برگ چک بلامحل صادر نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاك عمل خواهد بود که با کدام یک از بندهاي سه گانه فوق قابل تطبیق میباشد.

در خاتمه توجه خوانندگان محترم را به این نکته جلبمینماید که بر اساس قانون چک مصوب 1362 چک سفید امضاء جرم نبوده است در حالیکه در سال 1372 قانونگذار صدور چک سفید امضاء را جرم دانسته و براي آن حتی تا دو سال حبس و یک چهارم وجه مندرج در چک را تحت عنوان جریمه منظور داشته لیکن این قانون در سال 1382 تغییر یافته و بر اساس قانون مذکور در حال حاضر صدور چک سفید امضاء جرم نیست.