نحوه وصول چک برگشت خورده (چک پرداخت نشدنی) چگونه است؟

به سه طریق میتوان چک برگشت خورده را وصول نمود:

1) مراجعه به اجراي ثبت جهت صدور اجرائیه، براي مراجعه به اجراي ثبت ابتدا میبایستی اصل چک و گواهی عدم پرداخت و سپس فرم مربوطه در اداره ثبت را تکمیل و با پرداخت هزینه اجرائی و معرفی اموال صادرکننده چک غیر از اموال مستثینات دین اقدام نمود.

متقاضی اجرائیه ثبت باید قبل از صدور آن ده درصد مبلغ مورد درخواست را در صندوق اجراء تودیع نماید و اگر صادرکننده چک بی محل غیر از یک باب خانه، یک دستگاه اتومبیل و یک دستگاه شماره تلفن اموال دیگري داشته باشد قابل بازداشت است زیرا اموال سه گانه فوق از مستثنیات دین تلقی شده و قابل توقیف و بازداشت نمیباشد.

2) مراجعه به محاکم حقوقی با تنظیم دادخواست، براي مراجعه به محاکم حقوقی کافی است دارنده چک یا ذينفع یا قائم مقام یا وکیل قانونی با تنظیم دادخواست و ارائه تصاویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت « گواهی برابر اصل » به محاکم حقوقی جهت اقامه دعوي و احقاق حق مراجعه نماید. البته در حال حاضر چنانچه مبلغ صادره در چک تا میزان پنجاه میلیون ریال باشد در صلاحیت و رسیدگی شوراي حل اختلاف است و چنانچه مبلغ چک بیشتر باشد مراجع حقوقی (دادگستري) صلاحیت رسیدگی به آن را خواهند داشت.

یادآور میشود تحقق مراتب یاد شده فوق به شرح ذیل حقوق قانونی دارنده چک را محدود و محروم میدارد:

الف) اگر دارنده چک برحسب مورد و تاریخ صدور چک در مهلتی که تعیین گردیده وجه آنرا مطالبه ننمود، دعواي او علیه ظهرنویس پذیرفته نخواهد شد  مطالبه وجه چک در همان مکانی که چک صادر گردیده ظرف 15 روز از تاریخ صدور و اگر چک در ایران و از نقطهاي به نقطه دیگر صادر شود 45 روز از تاریخ صدور باید مطالبه شود

ب) چنانچه به سببی که مربوط به محال علیه « بانکی که باید وجه را بپردازد »  از بین برود دعواي دارنده چک علیه  صادرکننده نیز در دادگاه مسموع نخواهد بود.

مثل اینکه محال علیه در تاریخ صدور چک وجه کافی در بانک داشته ولی چون دارنده به موقع جهت مطالبه وجه به بانک مراجعه ننموده و پس از مدتی محال علیه ورشکست گردد در این صورت اگر به بانک مراجعه نمود و چک بلامحل بود دعوی او قابل استماع نمیباشد. همین طور اگر در موعدي که قانون معین کرده وجه خود را مطالبه نکند و بعداً معلوم شود که چک بلامحل میباشد نمیتواند علیه ظهرنویسی اقامه دعوي نماید