فصل دهم قانون مجازات اسلامی نیز از ماده 88 تا 95 به مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان پرداخته است. بحث در این حوزه بسیار مفصل است اما به طور خلاصه باید گفت که با تقسیم‌بندی این دوره به سه رده سنی یک تا 9 سال، 9 تا 15 سال و 15 تا 18، با قوانین و اقدامات تربیتی متفاوتی روبه‌رو هستیم . به موجب ماده 88 قانون مجازات اسلامی 92 ، برای اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب،9 تا 15 سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند:1- تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان2-تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور دربند(الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان   یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده١١٧٣قانون مدنی 3- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه 4-اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم 5- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج ، البته این ماده شامل تبصره و مواردی است